Положення про членські внески УАСМ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальним зборами

Всеукраїнської громадської організації

«Українська асоціація сімейної медицини»

Протокол № 2 від 9.12.2016 року

Положення про членські внески

Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація сімейної медицини»

 

КИЇВ – 2016

 

Це Положення розроблене відповідно до Статуту Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація сімейної медицини»  (надалі – «Асоціація») та затверджене рішенням Загальних зборів членів Асоціації (протокол № 2 від 9.12.21 року.).

Це Положення визначає порядок сплати вступних та щорічних членських внесків членами Асоціації та офіційними кандидатами у члени Асоціації.

 1. Загальні положення
 1. Членські внески в Асоціацію можуть бути: вступні, поточні та добровільні (п. 4.4. Статуту).
 2. Члени Асоціації та офіційні кандидати у члени Асоціації сплачують вступний внесок при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
 3. Вступний внесок сплачується кандидатом у члени Асоціації незалежно від того, чи був він коли-небудь членом Асоціації.
 4. Грошові надходження від внесків членів Асоціації та кандидатів у члени Асоціації використовуються для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів Асоціації.
 5. Правомірність використання коштів, що надійшли на рахунок Асоціації від її членів, не рідше одного разу на рік перевіряється Ревізійною комісією, про що доповідає загальним зборам Асоціації.
 6. Члени Асоціації маю право сплачувати в будь-якому розмірі добровільні внески на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації, сплачувати добровільні внески для реалізації проектів та програм, затверджених Радою директорів в рамках статутної діяльності Асоціації, та сплачувати добровільні внески на розвиток матеріально-технічної бази Асоціації. Цільові внески не є загальнообов’язковими для членів Асоціації і їх несплата не тягне за собою припинення членства в Асоціації, проте унеможливлює участь таких членів в заходах, для яких стягувався внесок.
 1. Розмір вступних та щорічних членських внесків

 

2.1. Розмір щорічного членського внеску складає 150,00 грн. (сто п’ятдесят  грн. 00 коп.).

 

Громадська організація «Українська асоціація сімейної медицини»

ЄДРПОУ 21698849 

IBAN: UA823052990000026008006808535

Столична філія, ПАТ КБ ПриватБанк в м. Києві  

Призначення платежу:
Вступний або Членський внесок за ____ рік  ГО «УАСМ» від ________ ПІП. Без ПДВ

 

 

 1. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, 

розстрочка та відстрочка сплати внесків

 

 1. Почесні члени Асоціації звільняються від сплати щорічних членських внесків за бажанням.
 2. У випадках, передбачених цим Положенням, за рішенням відповідних органів Асоціації, членам Асоціації можуть надаватися такі пільги:

 

 • відстрочка сплати вступного та/або щорічного членського внеску;
 • зменшення розміру щорічних членських внесків;
 • звільнення від сплати вступного та/або щорічного членського внеску.

 

3.3. Рішення про надання пільг, передбачених п. 3.2. цього Положення, приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої членом/офіційним кандидатом у члени Асоціації заяви.

 1. Відстрочка сплати вступного та/або щорічного членського внеску передбачає перенесення встановленого терміну сплати внеску за клопотанням заявника, але не більше, ніж на 3 (три) календарні місяці, за умови, що причина, яка стала підставою для подання відповідної заяви, визнана поважною.
 2. За клопотанням заявника може бути зменшено розмір щорічного членського внеску, що має бути сплачена заявником, або звільнити заявника від сплати вступного та/або щорічного членського внеску.

3.6. Заяви про надання пільг щодо сплати вступного/щорічного членського внеску розглядаються протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту їх реєстрації (в якості вхідної кореспонденції).

3.7. За письмовим клопотанням заявника він може брати участь (без права голосу) при розгляді питання про надання пільг щодо сплати вступного/щорічного членського внеску, висловлювати свої міркування, подавати документи, що підтверджують його позицію тощо.

3.8. Про прийняте рішення заявник повідомляється у письмовій формі.

3.9. У випадку сплати учасником Асоціації повної суми річного членського внеску в терміни, визначені пунктом 4.2. цього Положення, розмір річного членського внеску зменшується на 10%.

 

 1. Порядок сплати внесків
 1. Вступний внесок сплачується особою, яка бажає стати членом Асоціації, протягом ЗО (тридцяти) календарних днів після отримання повідомлення про прийом до членів Асоціації. За власним бажанням заявник може сплатити вступний внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом до членів Асоціації. В даному випадку копія платіжного доручення про сплату вступного внеску з відміткою установи банку або копія квитанції додаються до заяви про вступ до Асоціації. У випадку відмови від прийняття у члени Асоціації грошові кошти, перераховані/сплачені заявником в якості вступного внеску, повинні бути повернені платнику протягом ЗО (тридцяти) календарних днів або в інші строки, за домовленістю.
 2. Щорічний членський внесок сплачується протягом 2 (двох) календарних місяців після прийняття в члени Асоціації, та кожного наступного року – не пізніше 10 (десяти) днів від дати сплати першого щорічного членського внеску.

4.3. За бажанням члена Асоціації, щорічний членський внесок може бути сплачений частинами, з додержанням такого графіку 10 грн. щомісяця не пізніше 10 числа за поточний календарний місяць.

4.4. За 1 (один) календарний місяць до закінчення членського року Виконавчий директор розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічного внеску.

4.5. Для підтвердження сплати вступного та/або щорічного членського внеску (у повному обсязі/частково) члени Асоціації надсилають на адресу Асоціації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку, копію квитанції або за домовленістю іншим чином підтверджують факт сплати внеску.

4.6. Вступні та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на поточний рахунок Асоціації.

 1. Асоціація контролює правильність та своєчасність сплати вступних/щорічних членських внесків.
 2. У випадку несплати членських внесків у сумі понад 1000 грн учасник автоматично виключається з числа членів Асоціації (після письмового попередження). Пункт вступає в силу з _________.

 

 1. Порядок затвердження, оприлюднення,

внесення змін та доповнень до Положення

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження в порядку, передбаченому Статутом Асоціації.

5.2. Це Положення оприлюднюється шляхом його розміщення на сайті Асоціації за адресою: www.ufm.org.ua

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються у формі протоколу. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх оприлюднення в порядку, передбаченому п.5.2. цього Положення.

 

Підпишіться на новини та публікації УАСМ

Ми не розсилаємо СПАМ. Тільки інформаційні повідомлення щодо УАСМ