Звіт про роботу методичного департаменту УАСМ з методичного забезпечення лікарів ЗПСМ за 2016 рік

ЗВІТ

про роботу методичного департаменту УАСМ з методичного забезпечення  лікарів ЗПСМ за 2016 рік

 На сьогодні вкрай важливою проблемою є якісна, максимально наближена до реалій, підготовка лікарів загальної практики-сімейної медицини, виходячи з цього, саме Українська Асоціація сімейної медицини (УАСМ) з самого початку зародження цієї спеціальності в Україні, формувала як систему підготовки інтернів і лікарів, так і ідеологічне наповнення спеціальності.

ФОТО_1

 

Ці  напрацювання багаторазово обговорювались на зборах  Правління УАСМ, були в центрі уваги викладачів з ЗПСМ, включались до планів роботи конференцій і з’їздів.

Саме спілкування з викладачами сприяло впровадженню основних принципів викладання, забезпечувало уніфікований методичний підхід в різних вузах України.

 

 

ФОТО_2

Після IV з’їзду сімейних лікарів України новим складом Правління було вирішено виділити основні напрямки роботи УАСМ і сконцентрувати зусилля членів Правління на їх подальшому розвитку відповідно сучасним вимогам.

В жовтні 2015 року при Правлінні УАСМ був створений департамент з методичного забезпечення навчального процесу, який повинен координувати його здійснення. Слід відмітити, що майже всі завідуючі  кафедрами сімейної медицини вузів  на протязі  20 років  впровадження цієї спеціальності в Україні  були і продовжують бути членами УАСМ. Це потужний колектив інтелектуалів, більшість яких присвятили своє життя удосконаленню  викладачів первинної медичної допомоги і формування сучасного лікаря.

Враховуючи вищеозначене, стратегічною метою департаменту буде  не дати знищити ті позитивні надбання, що вже втілені в життя, впроваджувати в навчальний процес  методичне забезпечення, яке необхідне для реальної практичної роботи сімейного лікаря відповідно вимогам часу.

З цією метою головою департаменту було обрано члена Правління УАСМ, фундатора Асоціації, її багаторічного віце-президента професора Чухрієнко Н.Д. В департамент увійшла член Правління з 2000 року зав.кафедрою сімейної медицини Харківського національного медичного університету  професор Пасієшвілі Л.М., яка активно займається видавничою діяльністю. За її редакцією, а також професора  Гиріної О.М., професора Попік Г.С. виданий  підручник «Сімейна медицина».

Також членом цього департаменту стала молода завідуюча кафедрою сімейної медицини ДЗ «ДМА МОЗ України», д.мед.н. Височина І.Л.,  педіатр за фахом.

ФОТО_3

Професор Чухрієнко Н.Д      

Голова департаменту з методичної роботи  УАСМ

професор кафедри сімейної медицини  ФПО. ДЗ «ДМА МОЗ України»

 

 

 

 

ФОТО_4

 

Професор Пасієшвілі Л.М.

 Зав.кафедрою сімейної медицини

Харківського НМУ

 

 

ФОТО_5

 

Д.мед.н., доцент  Височина І.Л.

Зав.кафедрою сімейної медицини  ФПО

ДЗ «ДМА МОЗ України»

 

 

 

Для узагальнення вже напрацьованих матеріалів:                                                                                                                                               

 • була розроблена і розіслана членам Правління форма звіту з видавницької та методичної роботи;
 • проведено аналіз  методичної роботи  на рівні кафедр ЗПСМ університетів  і обласних Асоціацій;
 • систематизовані одержані результати, зроблена доповідь на зборах УАСМ в квітні 2016 року, яка була обговорена членами Правління   на розширеному  засіданні Правління УАСМ в квітні 2016 року.

Прийняті рішення, які втілені в наступний план роботи на наступні роки:

 • виходячи з необхідності розроблення наскрізної  (до- і післядипломної) програми, активізувати роботу над підручником для сімейних лікарів;
 • розробити уніфіковану форму методичної розробки організації і наповнення змістом самостійної і поза аудиторної роботи для інтернів і викладачів;
 • з метою максимального наближення процесу викладання до реальної роботи лікарів ЗПСМ, рекомендується кафедрам з залученням регіональних Асоціацій впроваджувати тренінги з практичного  засвоєння найбільш значущих практичних навиків і клінічних ситуацій;
 • ширше впроваджувати і оптимізувати за змістом і формою дистанційне навчання;
 • рекомендувати вузам України від імені голови УАСМ і її Правління створювати предметно-методичні комісії з ЗПСМ;
 • розробити і затвердити Положення про предметно-методичну комісію з ЗПСМ;
 • поширювати досвід в проведенні регіональних методичних конференцій, конкурсів молодих вчених з ЗПСМ, конкурсів  на кращого лікаря ЗПСМ та кращу амбулаторію;
 • рекомендувати в рамках проведення з’їздів, конференцій різного рівня включати в розклад їх роботи засідання, на яких будуть обговорюватися питання методичного і організаційного забезпечення навчального процесу.

Завантажити (DOCX, 18KB)

Завантажити (PPTX, 145KB)

Голова департаменту

з методичної роботи  УАСМ, професор                                       Чухрієнко Н.Д.